Hierbij presenteren wij u het jaarverslag en de jaarrekening, waarmee wij verantwoording afleggen
over het beleid en de financiën in 2017. Dit is het eerste, maar ook gelijk het laatste volledige jaar geweest van het nieuwe tussentijds gestarte college. Bij de start in mei 2016 hebben we toegezegd ons vooral te richten op een zestal majeure dossiers. Dit zijn:

  • Bestuurlijke toekomst
  • Centrumplan
  • Breugel bruist
  • Sociaal domein
  • Duurzaamheid
  • (Sociale) woningbouw

In deze dossiers waren de kernwaarden van Son en Breugel, een hechte dorpse gemeenschap in een groene omgeving zichtbaar.

In 2017 heeft de provincie de gemeenteraad van Son en Breugel gevraagd haar visie op de Bestuurlijke Toekomst opnieuw tegen het licht te houden. Dit heeft geleid tot intensief participatieproces in het eerste half jaar van 2017 en mondde uiteindelijk uit in raadsbesluit op 2 november 2017 waarbij de eerdere visie uit 2015 is herbevestigd, waarbij wordt ingezet op het intensiveren van de samenwerking binnen Dommelvallei en de samenwerking binnen het stedelijk gebied. Verder heeft de provincie besloten om op 15 augustus 2017 een proces in het kader van de wet Algemene regels herindeling (Arhi) in te zetten.

Het Centrum van Son krijgt via verschillende deelprojecten vorm op basis van de vastgestelde visies en raadsbesluiten. Het gaat om het Kerkplein, de MFA in het bijzonder en de renovatie van het gemeentehuis. Voor wat betreft het gemeentehuis is de uitvoering gestart; sloop heeft plaatsgevonden in 2017 en een start met de nieuwbouw is gemaakt. Voor wat betreft het centrum zijn o.a. besluiten genomen op het punt van parkeren (werk in uitvoering) en heeft het Raadhuisplein een herinrichting (marktopstelling) gekregen. Voor het dorpshuis heeft n.a.v. presentatie van het ontwerp een draagvlakonderzoek plaatsgevonden dat tot nadere politieke besluitvorming heeft geleid.

Voor wat betreft Breugel is na vaststelling van de visie, in 2017 in een interactief proces het uitvoeringsprogramma Breugel Bruist! vastgesteld. Gefocust is op verbinding en versterking. Zo is een intentieovereenkomst met diverse partijen tot stand is gekomen en is voor wat betreft de inrichting aandacht voor de samenhang bij de modernisering van de Boerderij, de nieuwe sporthal, de nieuwe schoolvoorziening, wonen met aandacht voor zorg, het parkeren en de openbare ruimte.

Ook op het thema Sociaal Domein hebben we in 2017 resultaten geboekt. Het nieuwe beleid Huishoudelijke Hulp en Ondersteuning bij Huishouden is geïmplementeerd, er is op verzoek van de raad een vaste eigen bijdrageperiode ingezet voor tastbare voorzieningen. Deze beleidswijzing is vanaf 1 januari 2018 ingegaan. Daarnaast heeft 2017 in het teken gestaan van nieuwe contractering van zorgaanbieders. In samenwerking met onze sub regionale inkooporganisatie Dommelvallei+ en de andere inkooporganisaties in de regio Eindhoven is gekomen tot een gezamenlijke nieuwe productendienstencatalogus en bijbehorende tarieven.

Verder zijn er in het kader van onze speerpunten dementie, eenzaamheid en mantelzorg diverse projecten en pilots gestart zoals: een strijkservice, automaatje, indicatievrije dagbesteding voor mensen met lichte dementie en een vorm van respijtzorg voor hun mantelzorgers, een dementheek, een rouwverwerkingsgroep, een wekelijkse inloopfunctie gerealiseerd voor GGZ-cliënten in de Boerderij, wandelfit, een indicatievrije dagbestedingsactiviteit 'Bijzondere Jeugd Ontmoet', et cetera.

Met vaststelling van het ambitieuze Duurzaamheidsbeleid 2016 – 2020 (met een doorkijk naar 2030) en de start van de campagne Wat we doen, is groen! Krijgen de verschillende duurzame initiatieven bij onze inwoners, bedrijven en partners een flinke impuls om samen te werken aan een klimaat neutrale gemeenschap in 2030. Dit is vertaald naar een uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017. Zo is in 2017 onder andere het verledden project uitgevoerd, is gestart met Maatschappelijke verantwoord inkopen, is een start gemaakt met duurzaamheidsscans op Ekkersrijt bij een veertig tal bedrijven, is samen met SonEnergie en Son en Breugel Verbindt begonnen met burgerinitiatieven en is in de begroting 2018 voor het eerst gewerkt met een klimaatbegroting.

In 2017 is gestart met de uitwerking en realisatie van het “Woningbouwprogramma 2016-2020/2030, route naar een realistische diversiteit” als addendum op de Woonvisie. Concrete resultaten zijn onder andere de oplevering van het project aan de Heistraat met een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een beperking, diverse woningen aan de Nieuwstraat en de Europalaan en de planvorming van onder andere de locaties IJssellaan, Molenstraat, Planetenlaan.

Financiën
Het uiteindelijke resultaat voor 2017 komt inclusief de winstneming grondexploitatie uit op € 3.595.636,-. Het incidentele saldo van de grondexploitatie, als gevolg van tussentijdse winstneming, daarin is ruim € 2.774.932,-. Brengen we dat in mindering dan resteert een positief saldo van € 828.640,-. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door, minder onderhoudsuitgaven aan wegen en groenonderhoud, lagere lasten sociale werkvoorziening en een lagere overhead dan geraamd.
Het positieve rekeningresultaat 2017 wordt voornamelijk beïnvloed door incidentele lasten en baten. Ondanks het positieve resultaat van deze jaarstukken blijven we kritisch op onze structurele uitgaven en zijn alert op de opbrengstenkant.
In de jaarrekening worden voorstellen gedaan om budgetten van 2017 te bestemmen voor gebruik in 2018.

Inkomsten & uitgaven per programma

1. Bestuurlijke zaken

Baten € 48.297

Lasten € 1.257.486

2. Publieke dienstverlening

Baten € 264.852

Lasten € 705.740

3. Veiligheid en handhaving

Baten € 12.171

Lasten € 1.139.549

4. Verkeer en vervoer

Baten € 178.786

Lasten € 1.323.879

5. Onderwijs, sport en cultuur

Baten € 384.655

Lasten € 3.013.462

6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Baten € 39.096

Lasten € 1.219.199

7. Sociale Zaken

Baten € 2.880.696

Lasten € 4.934.564

8. Zorg en welzijn

Baten € 478.463

Lasten € 7.697.735

9. Milieu en Duurzaamheid

Baten € 2.700.337

Lasten € 2.462.401

10. Ruimtelijke inrichting

Baten € 13.097.453

Lasten € 9.168.243

11. Economie

Baten € 1.170.777

Lasten € 653.850

12. Algemene dekkingsmiddelen

Baten € 27.602.263

Lasten € 11.543.323