2017

Omschrijving

Baten

Lasten

Programma 1 Bestuurlijke en economische zaken

Wachtgeld wethouder

74.000

Afwikkeling financieringsfonds gemeente Eindhoven

48.000

Samenwerking Son en Breugel-Nuenen

63.000

Programma 2 publieke dienstverlening

Verkiezingen

36.000

Project dienstverlening

14.000

Programma 3 Veiligheid en handhaving

restitutie veiligheidsregio

48.000

Programma 4 Verkeer en vervoer

Klinkerwegen klein onderhoud

35.000

Verkeersbesluiten

29.000

14.000

Toegankelijke bushaltes

14.000

Civiele kunstwerken

10.000

Aanpassing grijs in oude woonwijken a.g.v. groenbeleidsplan

6.900

Inhuur capaciteit mobiliteit

14.000

Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur

Huisvestingskosten speciaal onderwijs

15.000

20.000

Openbare Bibliotheek

65.000

Aankoop inventaris sporthal

10.000

Bijdrage zwembad

60.000

Onderzoek exploitatiebijdrage

10.000

Aanpassen sporthal de Landing

78.000

Programma 6 Onderwijs, sport en cultuur

Uitvoering groenbeleidsplan

196.000

Vijvers

11.000

Natuurcompensatie

50.000

Optimalisering Vroonhoven park

1.087

Programma 7 Sociale zaken

Mutatie debiteuren SOZA

98.000

Sociale werkvoorziening rijksvergoedingen

-13.000

Programma 8 Zorg en Welzijn

Innovatiebudget Sociaal Domein

108.000

Subsidie MeeDoen Werkt

40.000

Opvang vluchtelingen

40.000

55.000

Kinderdagverblijven

59.000

63.000

PGB-Wmo

124.000

PGB-Jeugd

108.000

Ambulante zorg jeugd

34.000

Programma 9 Milieu/ Duurzaamheid

Beleidsnota duurzaamheid uit reserve Obragas

64.000

Mutatie voorziening afval

75.000

Grofvuil

19.000

Algemeen milieubeleid

9.000

Programma 10 Ruimtelijke inrichting

Inkomsten en uitgaven bouwrijpe gronden Sonniuspark

10.510.424

7.403.680

werkzaamheden begraafplaats Wolfswinkel

38.000

Opbrengst verkopen agrarische gronden

195.000

Verkoop groenstroken voortzetten

261.000

Stimuleringskader Groen Blauw Diensten

19.000

Planschadevergoedingen niet A50

29.000

Programma 11 Economie

Inkomsten en uitgaven grondexploitatie Ekkersrijt

18.000

336.000

Bedrijfsvoering Ekkersrijt

100.000

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

Post onvoorzien incidenteel

80.000

Ontvangsten van andere overheidsorganen

12.000

Overige vergoedingen

15.000

Doorberekende rente grondexploitatie

60.000

Telefooncentrale kosten Nuenen

43.000

Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel (in 2017 deels ingezet voor voorbereidingskrediet gemeentehuis)

275.000

Vennootschapsbelasting

236.000

Subtotaal voor reserves

11.966.424

9.469.667

Incidentele stortingen in reserves

Natuurcompensatie

60.000

Veiligheidsgelden VRBZO

48.016

Parkeren Centrum Son

567.500

Renovatie kunstgrasvelden

685.650

Slowlane Ekkersrijt

139.000

Losse werkplekinrichting

270.150

Bijdrage uit bestemmingsreserves

Uitvoering groenbeleidsplan

128.000

Vestzaktheater

3.798

Ontwikkeling MFA

142.750

Omgevingswet

27.996

Beleidsnota duurzaamheid uit reserve Obragas

64.036

Onttrekking reserve I&A bijdrage DD

75.143

Storting in reserve Parkeren centrum Son

281.298

Storting in dekkingsreserve Slowlane

139.000

Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte

Renovatie kunstgrasvelden

685.650

Natuurcompensatie

60.000

Parkeren Centrum Son

286.202

Veiligheidsmonitor

14.110

Vennootschapsbelasting

235.631

Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel

686.000

Optimalisering Vroonhoven park

1.087

Tekort 2017

357.731

Resultaat kadernota

383.542

Act. Bestemmingsplan buitengebied

4.439

Act. Bestemmingsplan bebouwde kom

7.150

Nieuwbouw gemeentehuis

156.442

Bestuurlijke toekomst

14.300

Rep. Bestemmingsplan bebouwde kom

6.311

Implementatie Dommelvisie

8.915

Groenonderhoud Maaien en taxushagen, inhuur

26.500

Toegankelijke bushaltes

13.970

Masterplan Ekkersrijt

90.270

Aanpassen sporthal de Landing

27.210

Planschadevergoeding niet A50

29.140

Zwembad Thermae Son

60.000

Verkiezingen tweede kamer

35.925

Resultaatbestemming DD

47.634

Uitvoering groenbeleidsplan

25.000

Consultatie MFA

39.800

Inhuur capaciteit mobiliteit

14.380

Opvang vergunninghouders/statushouders

46.180

Uitvoering groenbeleidsplan

7.904

Totaal

16.199.868

11.239.983