Algemeen
In deze toelichting richten wij ons hoofdzakelijk op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2017. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer, voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves daarentegen zijn gevormd voor een specifiek doel. Dekkingsreserves staan ter dekking van de afschrijvingslasten van enkele grote projecten/ investeringen.

Algemene reserves
Algemene reserve vast

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

1.622.000

0

0

1.622.000

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast is er de functie van afdekking van bestaande en toekomstige risico’s. Het gaat dan om risico’s waarvoor geen voorziening kan worden gevormd, omdat geen inschatting gemaakt kan worden van het bedrag van de schade of verlies dat ermee gemoeid kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan ondernemersrisico’s en “open eind regelingen”. Het BBV schrijft voor dat dit soort risico’s moeten worden opgenomen in de verplicht voorgeschreven paragraaf over het weerstandsvermogen. De algemene reserve kan in dat geval dienen als dekking voor dergelijke risico’s. In de nota reserves en voorzieningen 2011 is de omvang van de algemene reserve vastgesteld op € 1.330.000,-. Bij de begroting 2015 is besloten om deze reserve met € 292.000,- op te hogen naar € 1.622.000,-.

Reserve vrije bestedingsruimte

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

7.342.351

2.250.806

3.325.720

6.267.437

De reserve vrije bestedingsruimte is bedoeld om eenmalige projecten te financieren die gedurende een jaar plaatsvinden en die niet uit de exploitatie bekostigd kunnen worden.

De reserve vrije bestedingsruimte is de vrij besteedbare algemene reserve. In 2017 zijn voor de volgende onderwerpen middelen uit de reserve vrije bestedingsruimte onttrokken.

Onttrekkingen aan de reserve vrije bestedingsruimte

Act. bestemmingsplan Buitengebied

4.439

Groenbeleidsplan grijs voor groen

477

Bestuurlijke toekomst

14.300

Rep bestemmingsplan bebouwde kom

6.311

Implementatie Dommelvisie

8.915

Stelpost centrumontwikkeling S&B

686.000

Optimalisering Vroonhoven als verblijfspark

1.087

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

235.631

Begrotingstekort

357.731

Groenonderhoud 2x per jaar ruimen maaisel

15.000

Groenonderhoud 2x per jaar knippen taxushagen

4.500

Nieuwbouw gemeentehuis

156.442

Parkeren Centrum- P plaatsen ondergronds

286.202

Resultaat kadernota

383.542

Toegankelijke bushaltes

13.970

Werk budgetprogramma masterplan Ekkersrijt

90.270

Planschadevergoeding niet A50

29.140

Aanpassing sporthal de landing

27.210

Zwembad Thermae Son

60.000

Verkiezingen tweede kamer

35.925

Groenonderhoud regie uren bij piekmomenten

7.000

Resultaatbestemming Dienst Dommelvallei

47.634

Vervanging kustgrasvelden naar bestemmingsreserve

685.650

Uitvoering groenbeleidsplan

25.000

Act. bestemmingsplan bebouwde kom

7.150

Consultatie MFA

39.800

Inhuur capaciteit mobiliteit

14.380

Storting reserve natuurcompensatie

60.000

Uitvoering groenbeleidsplan

7.904

Veiligheidsmonitor

14.110

Totaal

3.325.720

De stortingen in de reserve vrije bestedingsruimte betreffen het resultaat 2016, de overhevelingen naar 2018 van budgetten zoals besloten in de tweede bestuursrapportage 2017, storting middelen statushouders en het resultaat tweede bestuursrapportage 2017.

Reserve algemene risicovoorziening

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

2.681.228

0

0

2.681.228

In maart 2013 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. In deze nota is berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is. Besloten is dat de risicoanalyse regelmatig wordt geactualiseerd en dat deze actualisatie wordt gekoppeld met de P&C-cyclus. Dit gebeurt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Voor verder toelichting over deze reserve verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Resultaat dienstjaar

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

1.936.887

3.595.635

1.936.887

3.595.635

Een analyse van het totaal resultaat is opgenomen in paragraaf 3.7.3. Een voorstel tot resultaatbestemming is opgenomen in paragraaf 1.1.

Bestemmingsreserves

Reserve aanleg west-structuur

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

31.594

0

0

31.594

De reserve is destijds gevormd om ten laste van de gemeente Son en Breugel investeringen in verband met de A50 te dekken. Met deze reserve worden de procedurele lasten gedekt van de af te wikkelen planschades. In verband met nog huidige lopende procedures wordt voorgesteld om de reserve te handhaven.

Reserve recreatie en natuurgebied west

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

232.249

0

0

232.249

Deze reserve heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en invulling van dit gebied. Naast deze reserve, die is opgebouwd uit eigen middelen, bevat de voorziening Bijdrage financieringsschap Bosgebied West op 1-1-2017 een bedrag van € 150.000,-, dat eveneens ingezet kan worden voor de ontwikkeling van dit gebied.
Deze reserve kon nog tot 31-12-2016 aangewend worden voor projecten die in het kader van de ontwikkeling van dit gebied worden uitgevoerd. In de commissie GZ van 6 maart 2017 en de gemeenteraad van 30 maart 2017 is de eindrapportage aan de orde geweest. Op de aanleg van de oversteek Bestseweg na, € 300.000,- voor de helft gefinancierd uit deze reserve, is het project afgerond. De overige middelen in deze reserve blijven conform het raadsbesluit van 30-03-2017 behouden voor Bosgebied West. Kosten die reeds voor het project 'oversteek Bestseweg' zijn gemaakt, zijn voor 50% in mindering gebracht op deze reserve, waardoor er op 31-12-2016 iets minder dan € 150.000,- beschikbaar is voor dit project.

Reserve verkoop Obragas

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

7.881.808

0

64.036

7.817.772

Deze reserve is in 2003 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van aandelen Obragas.
De onttrekking betreft de kosten voor de beleidsnota duurzaamheid.

Reserve aandelen verkoop HNG

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

305.657

0

68.403

237.255

Begin jaren 90 heeft de gemeente haar aandelen in het HNG (Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten) verkocht aan de BNG. Uitbetaling van de verkoopsom vindt plaats in 25 gelijke jaarlijkse termijnen van € 91.124,-. Deze termijnen bestaan uit zowel aflossing als rente. In verband met de notitie rente van de commissie BBV moet de rentebaat apart geboekt worden in de exploitatie. Hierdoor vindt er een aparte correctie in de reserve plaats in 2017 en is de onttrekking in de andere jaren gelijk aan het aflossingsgedeelte. Samen met de rentebaat is de jaarlijkse baat € 91.124,-.

In de jaarrekening 2017 heeft er een eenmalige afwaardering plaats gevonden van € 68.403,- zodat het saldo nu aansluit met de opgave van de BNG.

Tegenover deze reserve (totaal van de nog te ontvangen bijdragen) staat op de balans bij Financiële Vaste Activa het actief opgenomen (waarop jaarlijks wordt afgeschreven), dit is conform Besluit Begroten en Verantwoording (BBV) opgenomen. Het “actief” en de reserve zijn communicerende vaten. Zodra de laatste termijn is ontvangen is zowel het restantbedrag van de investering als het restantbedrag van de reserve € 0,-.

Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

1.916.762

0

146.548

1.770.215

De reserve wordt nu reeds benut voor de bekostiging van de diverse feitelijke ontwikkelingen in het centrum. Dit is niet de enige post waaruit de centrum projecten hun bekostiging kunnen vinden. Het Groeipad Centrum Son en Breugel is hierbij de belangrijkste dekkingsbron. Deze reserve is in 2016 betrokken bij de financiële analyse rond dekking kosten centrumprojecten die in 2017 ter besluitvorming zullen worden voorgelegd. Het betreft daarbij dan minimaal de projecten Gemeentehuis, MFA en deels voor een invulling van de parkeercapaciteit. In 2017 is deze reserve voor de centrumprojecten benut.

De onttrekkingen betreffen de kosten voor het MFA.

Egalisatiereserve wegen

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

361.982

0

55.962

306.020

Deze reserve is gevormd om de in de exploitatie resterende middelen voor wegen beschikbaar te kunnen houden voor de wegen. De lasten in de exploitatie zijn daardoor in de jaren gelijkmatig.

Reserve traverse/centrumgebied

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

281.298

0

281.298

0

Bedrag was beschikbaar voor centrumprojecten en is meegenomen in de financiële analyses rond dekking kosten centrum (inclusief Groeipad) voor in ieder geval de projecten Gemeentehuis en MFA en deels voor een invulling van de parkeercapaciteit.

De onttrekking van € 281.298,- betreft kosten voor het parkeren centrum Son (diverse maatregelen waaronder aanleg p-voorzieningen). Hiervoor is een aparte dekkingsreserve gevormd welke nog in stand moet blijven om dat uitvoering grotendeels in 2018 zal gaan plaatsvinden.

Reserve samenwerking I&A aandeel Son

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

456.629

60.725

75.143

442.211

Deze reserve is in 2008 gevormd in het kader van de samenwerking tussen de gemeente Nuenen ca. en de gemeente Son en Breugel op het gebied van I&A. Vanaf 1-1-2014 is I&A overgegaan naar Dienst Dommelvallei. In het Informatie Beleidsplan (IBP) 2016-2020 is inzichtelijk gemaakt welke kosten voor de komende jaren noodzakelijk zijn.
De toevoegingen betreft de bestemming van het jaarrekening resultaat 2016 € 60.725,-. De onttrekking van € 75.143,- betreft de kosten voor I&A bij Dienst Dommelvallei.

Reserve projectmatig werken

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

290.898

0

27.996

262.901

Deze reserve is bedoeld om verdere concrete invulling te kunnen geven aan het concept “projectmatig werken”. De onttrekking betreft de kosten voor de invoering van de omgevingswet (€ 27.996,-).

Reserve jeugd en Jongerencentrum

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

211.000

0

0

211.000

Deze reserve is ter dekking voor eventuele investeringen ten behoeve van een Jeugd en Jongeren accommodatie.

Reserve natuurcompensatie

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

90.034

60.000

0

150.034

De Gemeente Son en Breugel heeft in 2012 een financiële bijdrage ontvangen ten behoeve van natuurontwikkeling binnen de gemeentegrenzen dan wel in de omgeving van de gemeente.
De toevoeging betreft de kosten voor het project natuurcompensatieplan Bosgebied West vanuit de jaarrekening 2016.

Reserve infrastructurele werken Ekkersrijt

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

1.112.000

0

139.000

973.000

Bij de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Ekkersrijt is er besloten een aparte bestemmingsreserve te vormen voor toekomstige infrastructurele ontwikkelingen. Deze reserve dient voor infrastructurele werken zoals het aanleggen van de Slowlane, het aanleggen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), ontbrekende schakels in het fietsnetwerk op Ekkersrijt en voor de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het Hoofdwegennet.

De onttrekking betreft de overboeking van € 139.000,- naar de dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt, aanleg eerste deel.

Reserve uitvoering groenbeleidsplan

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

330.662

0

128.000

202.662

Onze gemeente heeft een bijzonder groene uitstraling. Deze groene identiteit vinden we belangrijk en de grote waarde van de omringende natuur willen we bewaken en waar mogelijk versterken. Om dit te kunnen doen is een groenbeleidsplan gemaakt met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma van het groenbeleidsplan heeft een doorlooptijd van 10 jaar. Voor uitvoering van dit programma is een reserve uitvoering groenbeleidsplan gevormd.
In 2017 is € 85.000 onttrokken ten behoeve van het groenbeleidsplan.

Reserve veiligheidsgeldenVRBZO

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

48.016

0

48.016

Deze reserve is in de 2e berap 2017 gevormd ten behoeve van bedrijfscontrole en buurtpreventie.

Dekkingsreserves

Nieuwbouw sporthal

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

3.546.731

0

98.520

3.448.210

Deze reserve houdt verband met het dossier “nieuwbouw sporthal” en dient voor de (gedeeltelijke) afdekking van de investeringsuitgaven van de sporthal de Landing. De duurzaamheidsmaatregelen, bouw van de 2e verdieping en de bouw van de sport en fitness ruimte worden gedekt uit de exploitatie. De onttrekking van € 98.520,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering voor de nieuwbouw sporthal.

Reserve renovatie de Bongerd

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

157.603

0

13.134

144.469

De reserve is gevormd om de kosten van de renovatie van de sporthal de Bongerd te dekken. De onttrekking van € 13.134,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering renovatie de Bongerd.

Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

2.797.686

0

75.613

2.722.074

Deze reserve is in 2007 gevormd om de kapitaallasten die voortvloeien uit de nieuwbouw van de brandweerkazerne en de werf te dekken.

Op 1-1-2014 zijn alle aan brandzorg gerelateerde taken naar de veiligheidsregio Brabant- Zuidoost over gegaan. Om BTW technische reden is ervoor gekozen om het brandweerdeel van het combigebouw te verkopen aan het VRBZO tegen de boekwaarde per 31-12-2013 zijnde € 1.173.768,- Na de herzieningsperiode wordt de kazerne terug geleverd aan de gemeente tegen de dan geldende boekwaarde (€ 939.014,-)

De middelen in deze reserve worden benut voor de volgende twee zaken:

  1. Een bedrag van € 939.014,- voor de terugkoop op 1-1-2020 van het brandweerdeel van het combigebouw. Door het geld hiervoor te reserveren is het mogelijk om de terugkoop weer budgettair neutraal in de begroting te verwerken.
  2. Een bedrag van € 234.754,- om de huurpenningen die betaald moeten worden aan het VRBZO te bekostigen. Afgesproken is dat een huur betaald zal worden aan het VRBZO die gelijk is aan de kapitaallasten die de gemeente zou hebben. Omdat deze kapitaallasten gedekt werden uit deze reserve worden de huurpenningen op dezelfde wijze gedekt.

De onttrekking van € 75.613,- betreft de dekking van de afschrijvingslasten en een deel voor de huur van het verkochte deel van het combigebouw.

Reserve dak Emiliusschool

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

351.766

0

16.751

335.015

Binnen het huisvestingsprogramma 2009 voor het onderwijs wordt voorzien in een investering ten behoeve van het dak van de Emiliusschool. De onttrekking van € 16.751,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering voor het dak Emiliusschool.

Reserve Vijverbergschool

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

130.492

0

10.038

120.454

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringskosten voor het opknappen van de Vijverberg. De onttrekking van € 10.038,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering in de Vijverbergschool.

Reserve optimalisatie sportpark SBC

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

641.539

0

37.738

603.802

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in de verdere optimalisatie van het sportpark SBC. De onttrekking van € 37.738,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering in de optimalisatie van het sportpark SBC.

Reserve onderwijshuisvesting 2010

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

10.139

0

3.380

6.760

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in het kader van de aanvragen onderwijshuisvesting 2010. De onttrekking van € 3.380,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

32.560

0

1.480

31.080

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor de bouwkundige aanpassingen aan de sporthal de Bongerd voor de huisvesting van de boksschool.
De onttrekking van € 1.480,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering in aanpassingen Bongerd ten behoeve van de boksschool.

Dekkingsreserve verledden

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

3.741.585

0

0

3.741.585

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor het project verledden waarbij zowel masten als armaturen worden vervangen.In 2016 is er conform besluit bij de kadernota € 3.741.585,- gestort vanuit de reserve vrije bestedingsmiddelen.

Dekkingsreserve centrum Breugel

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

0

0

0

De dekkingsreserve centrum Breugel zal in 2018 gevoed gaan worden.

Dekkingsreserve Parkeren Centrum Son

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

567.500

0

567.500

De dekkingsreserve parkeren centrum Son komt voor € 281.298,- vanuit de reserve Traverse / Centrumgebied, voor € 286.202,- uit de reserve vrije bestedingsruimte. De dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van investeringen Parkeren Centrum Son.

Dekkingsreserve renovatie kunstgrasvelden

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

685.650

0

685.650

De dekkingsreserve renovatie kunstgrasvelden is vanuit de reserve vrije bestedingsruimte gevormd ter dekking van kapitaallasten van investeringen voor de renovatie van kunstgrasvelden.

Dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

139.000

0

139.000

De dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt is gevormd vanuit de reserve infrastructurele werken Ekkersrijt ter dekking van kapitaallasten voor de investering slowlane Ekkersrijt.

Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

0

0

0

De dekkingsreserve fietsoversteek Best zal in 2018 gevoed gaan worden.

DO gemeentehuis losse werkplekinrichting

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

0

270.150

0

270.150

Deze reserve in 2017 gevormd voor € 270.150,- voor investeringen in losse werkplekken in het gemeentehuis.