In de programmaverantwoording worden de toelichtingen per programma weergegeven. Ingegaan wordt op de drie “wat”-vragen:

  • Wat wilden we bereiken?
  • Wat hebben we ervoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

Conform voorgaande jaren is per programma een tabel opgenomen met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo:

  • Het saldo staat met een “-” bedrag indien de lasten hoger zijn geweest dan begroot of de baten lager dan begroot.
  • Het saldo staat met een “+” bedrag indien de lasten  lager zijn geweest dan begroot of de baten hoger dan begroot.

Met andere woorden: een positief bedrag moet worden gelezen als een voordeel en een negatief bedrag als een nadeel.

De afwijkingen ≥ € 10.000,- tussen begroting na wijziging en de realisatie over 2017 van de programma’s 1 t/m 12 worden toegelicht in het onderdeel “Analyse overzicht baten en lasten” van de jaarrekening.