Naam reserve

Balans- waarde

Bestem- ming

Toevoe- gingen

Onttrek- kingen

Balans- waarde

1-1-2017

resultaat

31-12-2017

Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve vast

1.622.000

0

0

0

1.622.000

Reserve vrije bestedingsruimte

7.342.351

1.876.162

374.644

3.325.720

6.267.437

Reserve algemene risicoreserve

2.681.228

0

0

0

2.681.228

Totaal algemene reserves

11.645.579

1.876.162

374.644

3.325.720

10.570.665

Resultaat dienstjaar

1.936.887

-1.936.887

3.595.635

0

3.595.635

Bestemmingsreserves

Reserve aanleg west-structuur

31.594

0

0

0

31.594

Reserve recreatie en natuurgebied west

232.249

0

0

0

232.249

Reserve verkoop Obragas

7.881.808

0

0

64.036

7.817.772

Reserve aandelen verkoop HNG

305.657

0

0

68.403

237.255

Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel

1.916.762

0

0

146.548

1.770.215

Egalisatiereserve wegen

361.982

0

0

55.962

306.020

Reserve Traverse / Centrumgebied

281.298

0

0

281.298

0

Reserve samenwerking I&A aandeel Son

456.629

60.725

0

75.143

442.211

Reserve projectmatig werken

290.898

0

0

27.996

262.901

Reserve jeugd en jongerencentrum

211.000

0

0

0

211.000

Reserve natuurcompensatie

90.034

0

60.000

0

150.034

Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt

1.112.000

0

0

139.000

973.000

Reserve uitvoering groenbeleidsplan

330.662

0

0

128.000

202.662

Reserve veiligheidsgelden VRBZO

0

0

48.016

0

48.016

Totaal bestemmingsreserves

13.502.574

60.725

108.016

986.386

12.684.929

Dekkingsreserves

Reserve nieuwbouw sporthal

3.546.731

0

0

98.520

3.448.210

Reserve renovatie de Bongerd

157.603

0

0

13.134

144.469

Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf

2.797.686

0

0

75.613

2.722.074

Reserve dak Emiliusschool

351.766

0

0

16.751

335.015

Reserve Vijverbergschool

130.492

0

0

10.038

120.454

Reserve optimalisatie sportpark SBC

641.539

0

0

37.738

603.802

Reserve onderwijshuisvesting 2010

10.139

0

0

3.380

6.760

Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool

32.560

0

0

1.480

31.080

Dekkingsreserves verledden

3.741.585

0

0

0

3.741.585

Dekkingsreserve centrum Breugel

0

0

0

0

0

Dekkingsreserve Parkeren Centrum Son

0

0

567.500

0

567.500

Dekkingsreserve renovatie kunstgrasvelden

0

0

685.650

0

685.650

Dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt

0

0

139.000

0

139.000

Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg

0

0

0

0

0

DO gemeentehuis losse werkplekinrichting

0

0

270.150

0

270.150

Totaal dekkingsreserves

11.410.101

0

1.662.300

256.653

12.815.748

Totaal reserves

38.495.140

0

2.144.960

4.568.758

36.071.342

Naam voorziening

Balans- waarde

Vrij- gevallen

Toevoe- gingen

Aanwen- dingen

Balans- waarde

1-1-2017

bedragen

31-12-2017

Voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening pensioenoverdracht wethouders

898.547

23.927

0

7.908

866.711

verliesvoorziening Torenstraat

88.000

0

0

0

88.000

Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

986.547

23.927

0

7.908

954.711

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Voorziening onderhoud gebouwen

725.223

0

75.000

4.949

795.274

Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie

725.223

0

75.000

4.949

795.274

Voorzieningen door derden beklemde middele

Voorz bijdr financieringsschap Bosgebied West

147.789

0

0

0

147.789

Voorziening riolering

2.003.181

0

76.757

0

2.079.939

Voorziening afval

82.869

0

0

74.963

7.905

Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen

2.233.839

0

76.757

74.963

2.235.633

Totaal voorzieningen

3.945.609

23.927

151.757

87.821

3.985.618

Totaal reserves en voorzieningen

42.440.749

23.927

2.296.717

4.656.579

40.056.961