Activa

2017

2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

559

32

Totaal Immateriële vaste activa

559

32

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

25.339

24.109

Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing

6.966

6.969

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

1.333

0

Totaal Materiële vaste activa

33.638

31.078

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen

70

70

Leningen aan: overige verbonden partijen

104

121

Overige langlopende leningen

923

1.025

Totaal Financiële vaste activa

1.097

1.216

Totaal Vaste activa

35.293

32.326

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

15.417

16.342

Gereed product en handelsgoederen

6

9

Totaal Voorraden

15.424

16.351

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

2.380

2.438

Rekening-courantverhouding met het rijk

2.090

1.535

Overige vorderingen

2.924

1.123

Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

7.394

5.096

Liquide middelen

Kassaldi

1

1

Banksaldi

457

164

Totaal Liquide middelen

459

165

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen

879

1.251

Totaal Overlopende activa

879

1.251

Totaal Vlottende activa

24.156

22.863

Totaal Activa

59.449

55.188

Passiva

2017

2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

39.667

38.495

Algemene reserve

10.571

11.646

Bestemmingsreserve

25.501

24.913

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

3.596

1.937

Totaal Eigen vermogen

39.667

38.495

Voorzieningen

3.986

3.946

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

5.302

5.785

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

5.290

5.775

Waarborgsommen

12

10

Totaal Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

5.302

5.785

Totaal Vaste passiva

48.955

48.226

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar

7.256

3.270

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

3.000

0

Banksaldi

0

0

Overige schulden

4.256

3.270

Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar

7.256

3.270

Overlopende passiva

3.238

3.693

Nog te betalen bedragen

2.181

2.429

Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen

1.057

0

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

0

1.263

Totaal Overlopende passiva

3.238

3.693

Totaal Vlottende passiva

10.494

6.963

Totaal Passiva

59.449

55.188

Omschrijving

2017

2016

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt

23.703

23.930