Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passiva posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten derhalve gebaseerd zijn op de tijdige opbouw van de voorziening.
Op grond van het BBV is het niet toegestaan om rente bij te schrijven op de stand van een voorziening (uitzondering: indien binnen de berekening van de hoogte van de voorziening is uitgegaan van de contante waarde mag rente worden toegevoegd).

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening pensioenoverdracht wethouders

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

898.547

0

31.835

866.711

Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen- afhankelijk van de diensttijd als wethouder- komt tot uitkering na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 1,648%. Vorig jaar bedroeg deze 0,864%. De stijging van de rekenrente leidt tot een afname van de berekende voorziening. Hierdoor kon er per saldo meer onttrokken worden aan de voorziening dan dat er ingestort werd. Er is afgerond € 8.000 uit de voorziening onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen en € 24.000 omdat de voorziening een te hoge stand kende.

Verliesvoorziening Torenstraat

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

88.000

0

0

88.000

Voor aankoop van het pand aan de Torenstraat is in 2015 een verlieslatend contract aangegaan. Hiervoor is in 2015 een voorziening gevormd. In 2016 heeft een taxatie plaatsgevonden. Taxatie is €462.000,-. In 2017 is de aankoop rondgekomen. Het pand staat voor € 551.000,- op balans. In 2017 geen actie noodzakelijk.

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Voorziening onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

725.223

75.000

4.949

795.274

In de raad van 2 december 2015 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Jaarlijks wordt € 75.000,- toegevoegd aan de voorziening. De onttrekkingen betreffen uitgaven van groot onderhoud van de gebouwen.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Voorziening Bijdrage financieringsschap Bosgebied West

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

147.789

0

0

147.789

Samen met de reserve recreatie- en natuurgebied West (zie toelichting op de reserves) dient deze bijdrage ingezet te worden voor de ontwikkeling en inrichting van het gebied ten westen van de A50. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld door de regio en heeft, samen met eerder benoemde reserve, tot doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en invulling van het bosgebied.

Deze voorziening kon nog tot 31-12-2016 aangewend worden voor projecten die in het kader van de ontwikkeling van dit gebied worden uitgevoerd. De bestedingen in 2016 hangen samen met deze projecten. In de commissie GZ van 6 maart 2017 en de gemeenteraad van 30 maart 2017 is de eindrapportage aan de orde geweest. Voor de verantwoording van middelen die nodig zijn voor het project 'oversteek Bestseweg' , € 300.000,- voor de helft gefinancierd uit deze voorziening, is door de regio uitstel verleend tot 31 december 2018. De overige middelen moeten aan de partners in de regio, zijnde de 9 gemeenten in het Stedelijk Gebied, worden teruggestort.

Kosten die reeds voor het project 'oversteek Bestseweg' zijn gemaakt, zijn voor 50% in mindering gebracht op deze voorziening, waardoor deze op 31-12-2016 niet op precies €150.000,- stond.

Voorziening riolering

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

2.003.181

76.757

0

2.079.939

In 2016 is een nieuw vGRP opgesteld waarin het college haar visie heeft neerlegt voor de komende zes jaar. Hierin is een overzicht van benodigde investeringen voor verbeter- en vervangingsmaatregelen opgenomen. De voor riolering ontvangen middelen blijven via deze voorziening beschikbaar voor riolering. Het exploitatieresultaat van € 76.757,- van riolering is in 2017 toegevoegd aan deze voorziening.

Voorziening afval

Stand 1-1-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2017

82.869

0

74.963

7.905

De voor afval ontvangen middelen blijven via deze voorziening beschikbaar voor afval. Het exploitatieresultaat van afval van € 74.963,- is in 2017 onttrokken aan deze voorziening.