Programma 3 Veiligheid en handhaving

Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017

Realisatie t/m
31-12-2016

Realisatie 2017

Restant

Investering/
exploitatie

Aanpassing

41702

Besteding gelden veiligheidsregio

Exploitatie

Programma 4 Verkeer en vervoer

Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017

Realisatie t/m
31-12-2016

Realisatie 2017

Restant

Investering/
exploitatie

Aanpassing

41511

Bosgebied West
Bijdrage reserve
Bijdrage voorziening
Het project Bosgebied-West is, met uitzondering van 'oversteek Bestseweg' afgerond in 2017. Voor deze resterende oversteek is € 300.000,- beschikbaar waarvan de helft uit de reserve en de helft uit de voorziening. Hiervoor is een krediet aangemaakt (71713) i.c.m. een dekkingsreserve.
Een en ander conform het voorstel dat in de gemeenteraad van 30 maart 2017 is behandeld.

261.200
-130.600
-130.600

228.231
-114.115
-114.115

0
0
0

32.969
-16.484
-16.484

Exploitatie

Project afsluiten

41512

Mobiliteitsvisie
Bijdrage reserve
Uitvoering heeft in deelprojecten plaatsgevonden. In 2017 is sterk ingezet op regionale bereikbaarheidsagenda als mogelijke oplossing voor onnodig doorgaand verkeer. Uitbreiding c.q. aanpassingen in relatie tot monitoring worden voorbereid in 2018. Krediet handhaven.

138.500
-138.500

17.648
-17.648

0
0

120.852
-120.852

Exploitatie

Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen.

71606/ 71607

Ombouw openbare verlichting.
De ombouw van de openbare verlichting wordt eind april 2018 afgerond en na verrekening van alle kosten kan het krediet worden afgesloten.

3.741.585

0

991.918

2.749.667

Investering

Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen.

71709

Parkeren centrum Son en Breugel
In 2017 zijn er 29 ondergrondse parkeerplaatsen aangekocht in het centrum van Son. Dit als een antwoord op de vraag naar ondergronds parkeren in relatie tot de nieuwbouw/renovatie gemeentehuis alsmede de algemene parkeeropgave in het centrum. Daarnaast is een aanvang gemaakt met de technische uitwerking van de aangedragen parkeeroplossingen aan de Zandstraat en Torenstraat. Het resterende budget zal in 2018 worden aangewend voor realisatie van deze parkeervoorzieningen alsmede de andere locaties in het centrum waarover de raad heeft besloten.

567.500

0

328.659

238.841

Investering

71712

Slowlane Ekkersrijt

De aanleg van de Slowlane deel 1 is op de verlichting na afgerond. Het budget dient daarom nog beschikbaar te blijven.

In 2018 is nog slechts € 18.682,- nodig voor het project. €107.709,- van de dekkingsreserve kan terugvloeien naar reserve infrastructurele werken Ekkersrijt.

139.000

0

12.609

126.391

Investering

Terugvloeien van restant aan de reserve infrastructurele werken pas te regelen in de 1e bestuursrapportage.

71713

Bosgebied West - Fietsoversteek Bestseweg
Bijdrage reserve
Bijdrage voorziening
In het project Bosgebied-West zijn middelen gereserveerd voor de aanleg van een veilige fietsoversteek op de Bestseweg. Uitvoering geschiedt door de provincie. De financiële afwikkeling volgt in 2018. Krediet handhaven.

300.000

-150.000
-150.000

3.746

-1.536
-2.210

0

0
0

296.254

-148.464
-147.789

Investering

Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen.

71714

Onkruidbestrijdingsmachine met aanhanger

30.000

0

0

30.000

Investering

71718

Plaatsen fietsnieten

40.000

0

23.500

16.500

Investering

Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen.

Programma 5 Onderwijs, cultuur en sport

Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017

Realisatie t/m
31-12-2016

Realisatie 2017

Restant

Investering/
exploitatie

Aanpassing

51603

Sporthal de Landing onderhoud 2016
Voor 2016 was er planmatig onderhoud voor € 17.150,-. Er is in 2016 € 9.220,49 uitgevoerd. Restant
€ 7.929,51 is aanbestedingsvoordeel schilderwerk.
Restant van € 28.029,- is doorgezet bedrag van 2015. Eind 2016 is pas besluitvorming gekomen omtrent aanpassingen. Dit bedrag doorzetten naar 2017.

In 2017 is de totale technische W-installatie werkend gemaakt conform het oorspronkelijke ontwerp. Nu wordt de W-installatie gedurende 1 winter en 1 zomer gemonitord, zodat we kunnen beoordelen of het oorspronkelijke ontwerp voldoet aan de praktijkeisen. Er kunnen dus nog aanpassingen noodzakelijk zijn. Voorstel restant budget overhevelen naar 2018

63.976

9.220

1.163

53.593

Exploitatie

Restant 2017 € 53.593,- overhevelen naar 2018

51702

Sporthal de Bongerd onderhoud 2017
Onderhoudsniveau is in verband met nieuwbouw terug gezet naar instandhouding en er is dus minder onderhoud uitgevoerd dan was gepland in MJOP.

10.136

0

2.910

7.226

Exploitatie

51703

Sporthal de Landing onderhoud 2017
Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd

18.655

18.886

-231

Exploitatie

51704

Vestzaktheater onderhoud 2017
Instandhoudingsonderhoud is uitgevoerd

4.202

0

3.071

1.131

Exploitatie

51708

Oude raadhuis onderhoud 2017
Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd

3.036

0

3.663

-627

Exploitatie

51709

Oude Kerktoren onderhoud 2017
Door de huisvesting van vleermuizen uit St Petrus Bandenkerk is niet al het geplande onderhoud door kunnen gaan.

8.125

0

2.418

5.707

Exploitatie

71001

Renovatie kerktoren
De voorbereiding is in 2015 afgerond. Raadsbesluit omtrent restauratieniveau en kredietverhoging van € 325.000,- heeft eind 2016 plaatsgevonden. Bestekfase, aanbesteding en uitvoering in 2017.

In 2017 is een extra raming voor dit krediet opgenomen van € 325.000,-. Totaal beschikbaar is € 650.000,-

Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuist naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018.

650.000

6.456

4.109

639.435

Investering

Kapitaallasten zijn herberekend.

71501

Nieuwbouw Sonnewijzer
De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn gestart, een voorbereidingskrediet is verstrekt. De maandelijkse betalingen lopen. In 2017 wordt nog een bedrag van € 382.881,- betaald. Planning oplevering nieuwbouw juli 2017.

Project kan worden afgesloten

1.933.968

1.551.087

380.872

2.009

Sloopkosten Regenboogschool
Dit bedrag moet beschikbaar blijven voor de sloop van de school. De start is nog niet bekend. Onderdeel van Breugel Bruist!

52.481

0

0

52.481

Investering

Geen

71503

Renovatie carillon
Om praktische redenen (o.m. aanwezigheid van een bouwlift) vindt de renovatie van het carillon plaats als de restauratie van de kerktoren daadwerkelijk is gestart. Naar verwachting begint de restauratie van de kerktoren in de loop van 2017.

Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuist naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018. Dan wordt ook het carillon opgepakt.

25.000

0

0

25.000

Investering

Geen

71506

Kinderopvang Sonnewijzer
Dit project is afgerond en kan afgesloten worden.

612.489

481.524

131.325

-360

Investering

Kapitaallasten zijn herberekend.

71603

Kosten omgeving school
Project wordt uitgevoerd. Zie nieuwbouw Sonnewijzer. Project loopt door in 2018. De kosten voor de aanpassing Ruysdaelstraat zijn meer dan begroot. Hier komt een apart voorstel voor.

50.000

0

2.417

47.583

Investering

Geen

71706

Sloopkosten nieuwblok (vm Gentiaan 2017)
Project kan worden afgesloten.

126.603

0

128.342

-1.739

Investering

Programma 8 Zorg en Welzijn

Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017

Realisatie t/m
31-12-2016

Realisatie 2017

Restant

Investering / exploitatie

Aanpassing

51606

Braecklant-Gentiaan onderhoud 2016
Bedrag bestaat uit € 2.988,- uit 2015 en € 11.145,- uit 2016. I.v.m. discussie bestaan Breacklant onderhoud uitgesteld naar 2017. Restant
€ 12.888,- doorzetten naar 2017.

De discussie omtrent Braecklant is nog steeds niet definitief. Voorstel is om restant over te hevelen naar 2018.

15.944

784

0

15.160

Exploitatie

Restant 2017 € 15.160,- overhevelen naar 2018

51607

MF gebouw St. Genovevastraat onderhoud 2016
I.v.m. discussie bestaand MF gebouw in 2016 geen groot planmatig onderhoud. Restant € 93.971,- doorzetten naar 2017.

Onderhoudsniveau is in verband met sloop en herontwikkeling terug gezet naar instandhouding. Geen groot planmatig onderhoud meer. Voorstel is om bedrag af te ramen.

100.717

3.759

0

96.958

Exploitatie

Restant 2017 € 96.958,- kan worden afgeraamd

51705

De Boerderij onderhoud 2017
Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd.

2.650

0

2.336

314

Exploitatie

51706

Braecklant Gentiaan onderhoud 2017
Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd.

2.219

0

440

1.779

Exploitatie

51707

MF Gebouw St Genovevastraat onderhoud 2017

Onderhoudsniveau is in verband met sloop en herontwikkeling terug gezet naar instandhouding. Geen groot planmatig onderhoud meer. Voorstel is om bedrag af te ramen.

16.745

0

1.265

15.480

Exploitatie

Restant 2017 € 15.480,- kan worden afgeraamd

Programma 9 Milieu / Duurzaamheid

Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017

Realisatie t/m
31-12-2016

Realisatie 2017

Restant

Investering/
exploitatie

Aanpassing

71508

Relinen diverse projecten
Betreft ondergrondse levenduurverlengende maatregelen aan riolering die in 2017 zijn afgerond en in 2018 definitief worden opgeleverd.
Krediet handhaven.

750.000

366.898

117.754

265.348

Investering

Kapitaallasten zijn herberekend. Budgettair neutraal met riolering.

71604

Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen
Aanbesteding vindt plaats in 2017 uitvoering in 2018.

465.000

0

0

465.000

Investering

Kapitaallasten zijn herberekend. Budgettair neutraal met afval. Opdrachtverlening vindt plaats 1 kwartaal 2018

71701

GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat)
Geplande werkzaamheden zijn in verband met werkzaamheden Brabant Water verplaatst naar 2019/2020.

785.000

0

0

785.000

Investering

71702

GRP 2016 GM06 Thorbeckelaan
Werkzaamheden aan overstortdrempel zijn uitgevoerd.

20.000

0

0

20.000

Investering

71703

GRP 2016 GM10 Controleren en rep drukriolering
Afgelopen jaar is gestart met de controle van huisaansluitingen. De werkzaamheden zijn voor 50% gereed.
Krediet handhaven.

50.000

0

24.710

25.290

Investering

71704

GRP 2016 Vervanging elektromechanische gemalen 2017
De werkzaamheden zijn in de tweede helft van 2017 uitgevoerd. Aanvullende werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd.
Krediet handhaven.

402.150

0

259.528

142.622

Investering

71717

GRP 2016 GM04 Rioolverzwaring div str (Beemdstraat)
Project is in 2017 uitgevoerd en wordt in 2018 definitief opgeleverd.
Krediet handhaven.

425.000

0

236.975

188.025

Investering

Programma 10 Ruimtelijke inrichting

Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017

Realisatie t/m
31-12-2016

Realisatie 2017

Restant

Investering/
exploitatie

Aanpassing

41101.33/
41102.14

Actualisatie bestemmingsplan bebouwde kommen
Onttrekking reserve.
Het project ‘actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen’ is een meerjarig project. De aanpassing van onvolkomenheden en de verwerking van de verplichtingen van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie zijn eind 2016 afgerond. In december 2017 is het bestemmingsplan "Bebouwde Kommen; Herziening 2017" vastgesteld. De beroepsprocedure loopt door tot in 2018. Hiervoor blijven de financiële middelen nodig in 2018.

84.000

-84.000

62.513

-62.513

7.150

-7.150

14.337

-14.337

Exploitatie

Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen.

41101.34/
41102.15

Actualisatie bestemmingsplan buitengebied
Onttrekking reserve
Het project ‘actualisatie bestemmingsplan buitengebied’ is een meerjarig project. De aanpassing van onvolkomenheden en de verwerking van de verplichtingen van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie zijn besproken en nagenoeg afgerond. Tevens is gestart met de vereiste planMER en is het vereiste onderzoek naar gezondheid in relatie tot de agrarische sector nagenoeg afgerond.
In 2017 is de procedure van het ontwerpbestemmingsplan (vooroverleg provincie) resp. planMER gestart. Dit proces loopt door tot in 2018/2019. Hiervoor blijven de financiële middelen nodig en dienen te worden doorgeschoven naar 2018/2019. De wettelijk vereiste procedure PlanMER vraagt voor 2018/2019 om een benodigd budget van circa € 25.000.

64.000
-64.000

50.561
- 50.561

10.750
-10.750

2.689
-2.689

Exploitatie

Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen.

40901

Woonvisie
Onttrekking reserve.
In navolging van de vaststelling van de Woonvisie heeft een nadere uitwerking van het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie plaats gevonden. Dit heeft tot nu toe geleid tot een verdiepingsslag via het Visiedocument Wonen met Zorg, beschikbaar stellen van de raad van budget voor Startersleningen via deelname aan het SVn en door de raad vastgesteld nieuw woonwagenbeleid.
In 2014 zijn nog kosten gemaakt ten behoeve van het (periodiek) Regionale Woonbehoeftenonderzoek 2014, waarvan de resultaten in 2015 beschikbaar zijn gekomen. Deze resultaten zijn ook verwerkt in het nieuwe woningbouwprogramma (vaststelling raad d.d. 16 juni 2016). In 2017 zal naar verwachting een nieuw Regionaal Woonbehoeftenonderzoek plaatsvinden.
In 2014 en 2015 zijn verkennende gesprekken met nieuwe woonstichting ‘THUIS (voorheen: Domein wonen en Aert Swaens) gehouden om te komen tot een aanzet van prestatieafspraken. ‘THUIS heeft daartoe een uitnodiging gedaan richting gemeente. Vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving in 2015 die leiden tot “prestatieafspraken nieuwe stijl” per 2016 heeft ‘THUIS vervolgens een pas op de plaats gemaakt. Conform nieuwe wetgeving heeft ‘THUIS in de 2e helft van 2015 en 1e helft van 2016 eerst een traject doorlopen in het kader van hun nieuwe visie op hun strategie. Gemeenten waarin zij actief zijn hierbij betrokken en ook de huurdersvertegenwoordigers. Vervolgens heeft dit geleid tot een uitnodiging (zgn. "bod") aan de gemeente om te komen tot prestatieafspraken. De daarbij gehanteerde thema’s sluiten aan bij de nieuwe prestatieafspraken die eind 2016 via de wettelijke cyclus hun beslag hebben gekregen. Tevens zijn prestatieafspraken gemaakt met Woonbedrijf (e.e.a. cfm. art. 42 Woningwet. Deze meerjarige afspraken lopen voor de periode 2017-2020. Update volgt via een jaarlijkse cyclus. Het project woonvisie kan daarmee worden afgesloten.
Het Regionale Woonbehoeftenonderzoek 2017 zal bekostigd worden via het reguliere budget.

50.000
-50.000

29.286
-29.286

0
0

20.714
-20.714

Exploitatie

Raming in 2017 van zowel de lasten als de onttrekking uit de reserve voor het restant bedrag.

41304

Betonson
Onttrekking reserve.
Voor een deel van het voormalig terrein van Betonson is een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling. Deze is wegens ontbreken overeenstemming anterieure overeenkomst voorlopig stilgezet. Project afsluiten.

18.000
-18.000

13.374
-13.374

0
0

4.626
-4.626

Exploitatie

Raming in 2017 van zowel de lasten als de onttrekking uit de reserve voor het restant bedrag.

41509

Voorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein
Onttrekking uit reserve
Voor deze onderdelen is een apart investeringsprogramma opgesteld. Deels zal hier in voorzien worden vanuit het groeipad Centrumontwikkeling Son en Breugel.
Een externe adviseur heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan en een aangepast uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is vastgesteld door de gemeenteraad. Uitvoering start in 2018.

75.000
-75.000

23.444
-23.444

0
0

51.556
-51.556

Exploitatie

Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen.

41601

Omgevingswet
Bijdrage uit reserve
In 2016 is gewerkt, om via een aantal interne workshops, een 'Plan van Aanpak Implementatieplan Omgevingswet Son en Breugel' op te stellen. Dit plan van aanpak is in november 2016 vastgesteld. Het plan van aanpak geeft inzicht welke activiteiten moeten worden opgepakt om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. Het proces van de implementatie kan daarmee van start gaan (periode 2017-2030).
In 2017 is gestart met het implementatieproces. Dat is in september 2017 tijdelijk on hold gezet door uitstel van de inwerkingtreding van de wet. . In de loop van 2018 zal naar verwachting een herstart plaatsvinden.
De uitgaven in 2017 zijn om die reden achtergebleven. Alle gereserveerde gelden dienen doorgeschoven te worden naar 2018 en volgende jaren.

175.000
-175.000

10.806
-10.806

27.996
-27.996

136.198
-136.198

Exploitatie

Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen.

41602

MFA kerkplein Son
Bijdrage uit reserve
Budget wordt gebruikt voor de voorbereiding van de ontwikkeling en realisatie van het MFA en andere centrum gerelateerde ontwikkelingen in de meest brede zin (bijvoorbeeld parkeren irt bestemmingsplan, activiteiten vleermuizen, begeleiding nieuwbouw kerk, contractvorming etc.). Voor zover van toepassing zijn kosten die thuis horen in de Grex centrum Son verplaatst naar dit complex. Het resterende budget dient gehandhaafd te blijven tot het moment dat er een bouwkrediet wordt aangevraagd of eerder, totdat duidelijk is via welk proces het dorpshuis weer verder wordt opgepakt.

500.000
-500.000

186.246
-186.246

142.750
-142.750

171.004
-171.004

Exploitatie

Doorschuiven naar 2018. Niet aanpassen.

41701

Consultatie MFA centrum Son en Breugel
De consultatie door KantarPublic is in 2017 opgestart en afgerond. Alleen de externe onderzoekskosten zijn ten last van het krediet gebracht. Begeleiding en communicatie zijn in het voorbereidingskrediet MFA centrum Son meegenomen. Er zullen geen verdere activiteiten meer plaatsvinden die aan dit budget worden gekoppeld

70.620

0

39.800

30.820

Exploitatie

71507

Aankoop pand Torenstraat 5
Op 3 september 2015 is besloten tot aankoop van de woning Torenstraat 5. Naar aanleiding van dit besluit is het beroep tegen het bestemmingsplan “Evenementen; Evenemententerrein-1” ingetrokken. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk. In 2016 is verder uitvoering gegeven aan de voorwaarden en afspraken als opgenomen in het koopcontract. Eind 2016 is bekend geworden dat de bewoners een andere woning hebben gekocht. Dat betekent dat in januari 2017 transport (incl. 2e betalingsverplichting) gaat plaatsvinden. In maart/april 2017 heeft de sleuteloverdracht plaatsgevonden incl. de eindbetaling. Project is daarmee geheel afgerond.

550.000

0

551.952

-1.952

Investering

Project sluiten.

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

Nr.

Projecten

Beschikbaar gesteld t/m 31-12-2017

Realisatie t/m
31-12-2016

Realisatie 2017

Restant

Investering/
exploitatie

Aanpassing

41303

Project Personeel en organisatie
De middelen worden besteed aan versterking van de organisatie. In de komende periode worden de resterende middelen ingezet in relatie tot de verdere ontwikkeling van het Leerbedrijf. In 2017 vinden er ook nog uitgaven plaats.
Krediet handhaven

80.000
-80.000

66.050
-66.050

0
0

13.950
-13.950

Exploitatie

Raming in 2017 van zowel de lasten als de onttrekking uit de reserve voor het restant bedrag.

41603

Nieuwbouw gemeentehuis (Airbornestraat)
Aanbestedingstraject voor ontwerp-/bouwteam is afgerond eind 2016. Ontwerp is medio 2017 vastgesteld en de sloop is eind 2017 afgerond. De nieuwbouw werkzaamheden zijn gestart op 8 januari 2018 en vorderen gestaag. De nieuwbouw zal in Q1-2019 gereed zijn.

280.496
-178.956

22.474
-22.474

273.259
-156.442

-15.237
-40

Exploitatie

Raming in 2017 van zowel de lasten als de onttrekking uit de reserve voor het restant bedrag.

51601

Combigebouw onderhoud 2016
Bedrag bestaat uit € 2.138,- (schilderwerk) uit 2015 en € 3.298,- (schilderwerk + bestrating) uit 2016. Schilderwerk in 2016 nog goed. Bedrag € 4.276,- doorzetten naar 1 grote schilderbeurt in 2017. Werkzaamheden Rooiseweg waren pas laat afgerond. Daarom bestrating niet in 2016 kunnen uitvoeren en
€ 1.160,- doorzetten naar 2017.

Niet al het schilderwerk is uitgevoerd kunnen worden. Restant schilderwerk € 6.500,- doorzetten naar 2018

25.549

0

119

25.430

Exploitatie

Bedrag 6.500,- overhevelen naar 2018. Restant kan worden afgeraamd

51701

Combigebouw onderhoud 2017
Onderhoud is conform MJOP uitgevoerd.

21.821

0

21.536

285

Exploitatie

71003

Renovatie oude raadhuis
De voorbereiding is in 2015 afgerond. Raadsbesluit omtrent restauratieniveau en kredietverhoging van € 120.000,- heeft eind 2016 plaatsgevonden. Besteksfase, aanbesteding en uitvoering in 2017.
Krediet handhaven.

In 2017 is een extra raming voor dit krediet opgenomen van € 120.000,-. Totaal beschikbaar is € 250.000,-.

Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuist naar de kerktoren is de renovatie van de kerktoren doorgeschoven naar 2018

250.000

10.825

338

238.837

Investering

Kapitaallasten zijn herberekend.

71601

Houtversnipperaar Schiesling
In afwachting van de evt. samenvoeging met Nuenen wordt voorlopig nog afgezien van aanschaf. Krediet handhaven.

111.000

0

0

111.000

Investering

Geen

71705

Tuintrekker Ferrari

13.000

0

0

13.000

Investering

71707

Airbornestraat: sloop en nieuwbouw

433.450

0

206.417

227.033

Investering

71710

Airbornestraat: winkelgedeelte

0

0

55.850

-55.850

Investering

71711

Airbornestraat: losse werkplekinrichting

0

0

39

-39

Investering