Voorstel resultaatbestemming 2017

Bedrag

Programma 4 Verkeer en vervoer

1

Brug Planetenlaan/Dommelpas
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de brug Planetenlaan voldoet aan de geldende eisen. Deze onderzoeken zijn in 2017 afgerond. Nu moet worden onderzocht hoe de diverse gebreken aan de brug kunnen worden hersteld. Dit wordt in 2018 uitgevoerd. Voorstel budget overhevelen naar 2018.

30.000

Groenbeleidsplan grijs voor groen
In 2017 zijn in meerdere straten de bomen verwijderd en vervangen door nieuwe exemplaren. In veel gevallen zijn tegelijk de boomspiegels en/of weggedeeltes hersteld. Gedurende de jaren is namelijk schade ontstaan door de opdruk van boomwortels. In 2018 staan de laatste straten op de planning om uitgevoerd te worden. Hierbij dienen ook meerdere boomspiegels en weggedeelten hersteld te worden. Voorstel een bedrag van € 34.477,- overhevelen naar 2018.

34.477

Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur

2

Onderhoud kunstwerken
In verband met onduidelijkheid over de auteursrechten van enkele kunstwerken is het geplande schilderonderhoud niet uitgevoerd. Inmiddels is hier duidelijkheid overgekomen en kan het geplande onderhoud in 2018 alsnog worden uitgevoerd. Voorstel budget overhevelen naar 2018

6.498

3

Plan van aanpak archeologie
In 2017 is geen overeenstemming bereikt over dit plan van aanpak. In 2018 zal een nieuwe strategie m.b.t. een plan van aanpak tot behoud van archeologisch materiaal voor Son en Breugel uitgewerkt worden. Voorstel het beschikbaar gestelde budget van € 4.100,- over hevelen naar 2018.

4.100

4

Bijdrage golfballenvanger
Realisatie in 2017 heeft niet plaatsgevonden vanwege noodzakelijke aanpassing bestemmingsplan. Bestemmingsplan is inmiddels gewijzigd en uitvoering kan in 2018 starten. Voorstel budget overhevelen naar 2018.

54.000

Programma 8 Zorg en welzijn

5

Maatwerk chronisch zieken
Tegemoetkoming Wtcg en Cer gaat pas starten vanaf 2018. Budget is in 2018 nodig om de tegemoetkomingen uit te keren. Voorstel budget overhevelen naar 2018.

100.000

Programma 10 Ruimtelijke inrichting

6

Resultaat grondexploitaties
Als uitvloeisel van veranderingen in de BBV wordt er bij de grondexploitatie tussentijds winst genomen. Het resultaat wordt gestort in de reserve. Op dit moment heeft de gemeente Son en Breugel geen reserve grondexploitatie. Wij stellen voor om met deze jaarrekening een reserve grondexploitatie in te stellen en het resultaat van de winstneming te storten in deze reserve. Per saldo een bedrag van € 2.599.816,0,-. Het resultaat bestaat uit:
Winstneming Soniuspark 4.444.353
Dotatie verliesvoorziening Breugel bruist -1.334.284
Dotatie verliesvoorziening Ekkersrijt 336.923
Storting in reserve 2.774.932

Onttrekking kosten VPB uit reserve grex -192.645

Bij de 2e bestuursrapportage is de aanslag Vennootschapsbelasting 2016 geraamd op € 117.641,- Na winstneming bedraagt de voorlopige aanslag € 310.286. Een aanvulling van € 192.645. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de reserve grondexploitatie.

2.774.932

-192.645

7

Verkoop reststroken
Uitvoering van het groenbeleidsplan waardoor reststroken verkocht kunnen worden enhandhavend opgetreden wordt wanneer zonder toestemming gronden in gebruik zijn genomen, wordt door een extern bureau opgepakt. In 2017 zijn meer opbrengsten dan kosten gegenereerd. Omdat nu meer dossiers inzake handhaving in behandeling genomen zullen worden en veel minder verzoeken gedaan worden voor grondaankoop, wordt voorgesteld het positieve resultaat uit 2017 mee te nemen naar 2018 als dekking voor de hogere kosten bij de uitvoering.
Bijkomend voordeel is dat hierdoor, na afronding van het project, ook de afrekening en de eindrapportage naar uw raad beter te onderbouwen is. Voorstel budget van €147.000,- overhevelen naar 2018.

147.000

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

8

Combigebouw werfdeel 100%
Er is een bedrag van € 18.000,- ter beschikking gesteld voor het vervangen van de buitenbeglazing van het Combigebouw. In verband met het juridische traject en besluitvorming in de VvE van het Combigebouw is dit in 2017 niet gerealiseerd. Voorstel is om het restant door te schuiven naar 2018

18.000

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen: bedrijfsvoering

9

Groeipad Centrumontwikkeling Son en Breugel
Binnen het groeipad Centrumontwikkeling is dit jaar € 110.000,- minder uitgegeven dan begroot. Bij de technische toelichting van de begroting 2018 e.v. is al vermeld, dat we zonder verdere besluitvorming, dit bedrag zouden overhouden. Om dit bedrag beschikbaar te houden voor centrumontwikkeling in Son en/of Breugel, totdat een besluit is genomen over het MFA en de daarmee samenhangende inrichting van het Kerkplein en de centrum-omgeving, stellen we hierbij voor het bedrag toe te voegen aan de reserve 'Centrumontwikkeling Son en Breugel'(onderdeel beleidsvoornemens uit reserve).

110.000

10

Teambuildingsbudget
Jaarlijks wordt door iedere afdeling een teambuildingsactiviteit georganiseerd. Hiervoor wordt per persoon een budget beschikbaar gesteld. Uitvoering is per afdeling verschillend. De afdeling is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van een teambuildingsactiviteit. De afdelingen zijn vrij het beschikbare bedrag te besteden binnen de kaders die worden gesteld aan teambuildingsactiviteiten. Het is binnen de gemeente Son en Breugel bestaand beleid dat het restant bedrag van het voorgaande jaar meegenomen mag worden naar het nieuwe jaar. Een afdeling die niet alles besteed heeft kan op die manier in het volgende jaar een extra of duurdere activiteit organiseren.
Ook wordt het te veel uitgegeven bedrag (negatief) in een jaar gecorrigeerd met het nieuw te ontvangen budget.

3.292

11

Groeipad majeure infrastructurele werken
Elk jaar staat er bij de beleidsvoornemens een bedrag voor €200.000,- gereserveerd voor grote infrastructurele werken, zoals de 2e ontsluiting Ekkersrijt. In 2017 zijn deze gelden niet gebruikt. Het voorstel is om deze middelen toe te voegen aan de Reserve Infrastructurele werken Ekkersrijt. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor infrastructuur. Uit deze reserve worden in de toekomst projecten zoals de herstructurering Eindhovenseweg, aanleg HOV, aanleg Slowlane en herinrichting Meubelboulevard bekostigd (onderdeel beleidsvoornemens uit reserve).

200.000

12

Reservering zaakgericht werken
Het project zaakgericht werken is in 2017 niet uitgevoerd. Jaarlijks is het opleidingsbudget beschikbaar voor training en ontwikkeling van medewerkers. Hiervoor wordt een opleidingsplan opgesteld. In 2018 is het noodzakelijk een aantal extra activiteiten te organiseren gericht op zaakgericht werken. Dit vraagt om extra budget, aangezien de kosten zodanig zijn dat dekking uit het beschikbare opleidingsbudget niet mogelijk is. Dit zou ten koste gaan van reguliere opleidingen en trainingen voor medewerkers. Ook zullen medewerkers deelnemen aan het voorbereidend programma, waardoor vervanging nodig is voor hun reguliere werkzaamheden. Het is daarom wenselijk om voor het project zaakgericht werken een gedeelte van het restant opleidingsbudget 2017 over te hevelen naar 2018.

35.000

13

Organisatieontwikkeling/kwaliteitsontwikkeling
Er was een bedrag van € 30.000,- gereserveerd in de begroting voor o.a. de uitkomsten Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) en uitkomsten evaluatie Dienst Dommelvallei. De uitkomsten uit het MTO zijn nog niet allemaal afgerond. In 2018 komt een vervolg met name op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en de toenemende eigen verantwoordelijkheid / sturing van medewerkers. Dit mede in het licht van de voortzetting van de zelfstandigheid en de noodzaak van een sterke organisatie, die aantrekkelijk is voor medewerkers. Het is daarom wenselijk dat er hiervoor in 2018 een bedrag van € 50.000,- beschikbaar is.

24.294

14

Resultaat dienst Dommelvallei
Conform het financieel statuut van Dienst Dommelvallei mag de dienst een deel van het jaarresultaat reserveren. In het boekjaar 2017 is het jaarresultaat teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Dit is de Dienst verplicht op grond van het financieel statuut. Het algemeen bestuur heeft besloten dat Dienst Dommelvallei een bedrag reserveert. Deze kosten worden in 2018 in rekening gebracht bij de gemeenten.

61.979

Restant resultaat storten in reserve

15

Toevoeging aan reserve vrije bestedingsruimte
Het restant toe te voegen aan de reserve vrije bestedingsruimte.

184.709

Totale resultaatbestemming

3.595.636