Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Taakvelden

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Bestuurlijke zaken

0.1 Bestuur

0

1.346

-1.346

48

1.447

-1.399

80

1.257

-1.177

Subtotaal

0

1.346

-1.346

48

1.447

-1.399

80

1.257

-1.177

2. Publieke dienstverlening

0.2 Burgerzaken

194

642

-448

265

701

-436

350

706

-356

Subtotaal

194

642

-448

265

701

-436

350

706

-356

3. Veiligheid en handhaving

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

4

819

-815

4

771

-767

4

764

-759

1.2 Openbare orde en Veiligheid

8

344

-336

8

354

-346

11

376

-365

Subtotaal

12

1.163

-1.151

12

1.125

-1.113

15

1.140

-1.124

4. Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

55

1.276

-1.221

179

1.480

-1.301

138

1.284

-1.146

2.2 Parkeren

0

11

-11

0

11

-11

0

14

-14

2.5 Openbaar vervoer

0

73

-73

0

138

-138

0

25

-25

Subtotaal

55

1.360

-1.305

179

1.629

-1.450

138

1.324

-1.185

5. Onderwijs, sport en cultuur

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

7

-7

0

7

-7

0

7

-7

4.2 Onderwijshuisvesting

139

982

-842

139

998

-859

143

999

-857

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

9

381

-372

9

362

-352

9

354

-344

5.1 Sportbeleid en activering

0

128

-128

0

182

-182

0

125

-125

5.2 Sportaccommodaties

131

428

-297

131

659

-527

119

592

-473

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

61

341

-281

61

394

-334

60

407

-347

5.4 Musea

0

11

-11

0

30

-30

0

0

0

5.5 Cultureel erfgoed

9

108

-100

9

108

-100

7

62

-55

5.6 Media

35

328

-293

35

418

-383

30

467

-437

Subtotaal

385

2.715

-2.330

385

3.157

-2.773

368

3.013

-2.645

6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10

1.172

-1.162

39

1.349

-1.310

105

1.219

-1.114

Subtotaal

10

1.172

-1.162

39

1.349

-1.310

105

1.219

-1.114

7. Sociale Zaken

6.3 Inkomensregelingen

2.814

3.728

-914

2.881

3.855

-975

3.004

3.734

-730

6.4 Begeleide participatie

0

1.078

-1.078

0

1.078

-1.078

-13

879

-893

6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk

0

359

-359

0

359

-359

0

322

-322

Subtotaal

2.814

5.165

-2.351

2.881

5.292

-2.412

2.990

4.935

-1.944

8. Zorg en welzijn

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

222

1.657

-1.436

230

1.710

-1.480

284

1.612

-1.327

6.2 Wijkteams

0

834

-834

0

843

-843

0

895

-895

6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO)

0

435

-435

0

571

-571

4

679

-675

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

499

2.156

-1.657

249

2.111

-1.862

329

1.717

-1.388

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

1.655

-1.655

0

1.520

-1.520

142

2.152

-2.010

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

45

-45

0

15

-15

0

15

-15

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

148

-148

0

148

-148

0

73

-73

7.1 Volksgezondheid

0

579

-579

0

589

-589

0

555

-555

Subtotaal

720

7.509

-6.788

478

7.506

-7.028

760

7.698

-6.938

9. Milieu en Duurzaamheid

7.2 Riolering

1.224

833

391

1.189

799

391

1.123

774

348

7.3 Afval

1.509

1.124

385

1.511

1.127

385

1.730

1.307

422

7.4 Milieubeheer

0

346

-346

0

405

-405

9

381

-372

Subtotaal

2.733

2.304

429

2.700

2.330

371

2.861

2.462

399

10. Ruimtelijke inrichting

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

448

131

318

253

123

130

373

332

41

7.5 Begraafplaatsen

0

0

0

0

43

-43

0

38

-38

8.1 Ruimtelijke Ordening

20

501

-481

20

1.130

-1.110

16

670

-653

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.602

4.602

0

12.149

12.149

0

10.668

7.561

3.107

8.3 Wonen en bouwen

675

513

162

675

584

91

756

567

189

Subtotaal

5.745

5.747

-2

13.097

14.029

-932

11.814

9.168

2.646

11. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

0

98

-98

0

102

-102

0

122

-122

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

14

18

-4

1.116

1.223

-107

27

435

-409

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

20

23

-3

20

23

-3

17

12

6

3.4 Economische promotie

40

83

-42

36

83

-47

34

85

-51

Subtotaal

74

222

-147

1.171

1.430

-259

78

654

-575

12. Algemene dekkingsmiddelen

0.4 Overhead

28

5.095

-5.067

38

5.539

-5.501

109

5.095

-4.986

0.5 Treasury

609

123

486

628

123

505

699

167

532

0.61 OZB woningen

1.892

85

1.807

1.862

85

1.777

1.862

81

1.781

0.62 OZB niet-woningen

1.742

12

1.730

1.628

12

1.616

1.630

12

1.618

0.64 Belastingen Overig

9

30

-22

9

30

-22

10

29

-19

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

16.501

0

16.501

16.844

0

16.844

16.681

-7

16.688

0.8 Overige baten en lasten

308

746

-437

308

565

-257

0

-2

2

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

617

-617

0

236

-236

0

428

-428

0.10 Mutaties reserves programma 12

2.222

0

2.222

6.286

2.260

4.025

4.569

2.145

2.424

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

11

-11

0

3.596

-3.596

Subtotaal

23.311

6.708

16.603

27.602

8.861

18.741

25.559

11.543

14.016

Totaal

36.052

36.052

0

48.858

48.858

0

45.119

45.119

0