Op diverse plekken zijn budgetten niet besteed, die bekostigd worden uit een reserve. Ook hierbij geldt dat de benutting van de middelen voor de daarvoor bedoelde activiteiten doorgeschoven wordt naar 2018. De corresponderende onttrekking uit de reserve vindt ook plaats in 2018. Per saldo heeft dit geen invloed. Ook in het overzicht investeringen en projecten staan diverse projecten die onttrokken worden aan een reserve of voorziening. Alle verschuivingen zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

Voorstel resultaatbestemming 2017

Bedrag

Programma 2 Publieke dienstverlening

1

Project Dienstverlening
Project is gestart werkzaamheden worden in 2018 voortgezet, waarvoor budget noodzakelijk is.

20.000

Programma 4 Verkeer en vervoer

2

MJOP civiele kunstwerken
In verband met diversen onderzoeken naar de constructieve veiligheid van de brug Planetenlaan konden de MJOP niet definitief worden gemaakt. Dit zal in 2018 gebeuren. Restant doorzetten naar 2018.

20.449

3

Toegankelijke bushaltes
In 2017 zijn een 4-tal toegankelijke bushaltes aangepast. Voor realisatie van een toegankelijke knooppunthalte HOV Meubelboulevard is budget benodigd. Concretisering is in 2018 voorzien, uitvoering in 2018 of 2019. Restant nu doorzetten naar 2018.

113.000

4

Groenbeleidsplan grijs voor groen
In 2017 zijn in meerdere straten de bomen verwijderd en vervangen door nieuwe exemplaren. In veel gevallen zijn tegelijk de boomspiegels en/of weggedeeltes hersteld. Gedurende de jaren is namelijk schade ontstaan door de opdruk van boomwortels. In 2018 staan de laatste straten op de planning om uitgevoerd te worden. Hierbij dienen ook meerdere boomspiegels en weggedeelten hersteld te worden. Het beschikbare bedrag van €15.523 dient hierdoor overgeheveld te worden naar 2018.

15.523

Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur

5

Reparatie kunstgras
Voor 2017 is het budget voor de reparatie van het kunstgras niet besteed maar toegevoegd aan de investering voor de vervanging van de kunstgrasvelden in 2018 (Kadernota 2017).

43.000

6

Kunst op rotondes
In 2017 zijn er inzendingen ontvangen voor dit project. Twee schetsen zijn reeds akkoord bevonden en worden momenteel verder uitgewerkt. In 2018 worden deze twee kunstwerken gerealiseerd en geplaatst. Naar verwachting wordt eind 2018 gestart met de overige twee rotondes, vervolgens worden de kunstwerken geplaatst in 2019. Het budget van € 8.000,- dient doorgeschoven te worden naar 2018. Het overige budget van € 8.000,- dient naar 2019 doorgeschoven te worden.

16.000

7

Cultuurhistorisch beleidsplan/ Erfgoedplan (incl. waardenkaart 2e fase)
In 2016 is begonnen met het opstellen van een concept beleidsplan en bijbehorende waardenkaart. De verwachting was om dit eind 2016 door uw raad vast te laten stellen. Door de ontwikkelingen rondom de potentieel gemeentelijke monumentenlijst is in 2016 geheel en 2017 met de waardenkaart een pas op de plaats gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de totstandkoming van een lokaal gedragen cultuurhistorisch beleidsplan dat - los van de wettelijke verplichting - uitgangspunt en essentieel is in dit project. In 2017 zijn al wel enkele stappen gezet m.b.t. het verder vormgeven van dit plan. Echter, daarmee zijn geen externe kosten gemoeid.. Het verder vormgeven hiervan loopt door in 2018. Daarmee zullen ook externe kosten gemaakt worden. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 16.700,- over te hevelen naar 2018.

16.700

8

Containers archeologie
In 2015 is een budget beschikbaar gesteld om een tweetal containers ten behoeve van opslag van archeologische vondstenmogelijk te maken. Dit onder de nadrukkelijke voorwaarde dat er een plan van aanpak zou worden ingediend om daadwerkelijk te komen tot een nadere sortering, uitwerking en uiteindelijke documentatie van deze archeologische vondsten. Dit plan van aanpak is in het najaar van 2016 ingediend en daarvoor is reeds een bedrag van ca. € 4.100,- (incidenteel) en € 1.000,- (structureel) in de begroting opgenomen. Daadwerkelijke overeenstemming over en goedkeuring van dit plan van aanpak is dus een voorwaarde om voornoemde bedragen beschikbaar te houden en om tot aanschaf van de containers over te gaan. Duidelijkheid hierover zou naar verwachting volgen in 2017. In 2017 is geen overeenstemming bereikt over dit plan van aanpak. In 2018 zal een nieuwe strategie m.b.t. een plan van aanpak tot behoud van archeologisch materiaal voor Son en Breugel uitgewerkt worden. Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde budget van € 2.200 voor de aanschaf van deze containers over te hevelen naar 2018.

2.200

9

Aanpassingen Sporthal de Landing
Bij de Landing dienen een aantal bouwkundige gebreken te worden hersteld. Daarnaast is geconstateerd dat de Landing een aantal functionele tekortkomingen heeft. Het was de bedoeling dat in 2017 de gebreken en tekortkomingen gelijktijdig uitgevoerd zouden worden. De commissie Burgerzaken is in januari 2018 bericht dat de werkzaamheden vertraagd zijn doordat we in 2017 de aannemer daarover hebben aangesproken Complicerende factor daarbij was dat we in 2017 met deze firma onderhandelingen hebben gevoerd voor de aankoop van parkeercapaciteit in het centrum. Om deze onderhandelingen niet te frustreren is het proces voor de aankoop parkeercapaciteit eerst afgerond.
Daarnaast worden er - mede op verzoek van het CG-platform - nog maatregelen getroffen om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Landing te verbeteren. Alle werkzaamheden worden, voor zover mogelijk, in 1 bouwstroom meegenomen in 2018.

54.990

Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie

10

Groenbeheer
In het groenbeleidsplan, onderdeel bomen, is enige vertraging opgetreden. Dit komt doordat er in enkele straten geen consensus is bereikt over het voorgestelde bomenplan. Tevens stond in de planning dat er een start zou worden gemaakt met het tweede onderdeel 'Onderhoud openbaar groen'. Door de vertraging van het onderdeel bomen zal dit project pas midden 2018 worden opgepakt. Het budget van € 110.000,- dient hierdoor te worden overgeheveld naar 2018.

33.096

11

Optimalisering Vroonhoven als verblijfspark
Vanuit het groenbeleidsplan onderdeel inrichten Vroonhoven, is een werkgroep ingesteld om te komen tot een nieuwe inrichting van Park Vroonhoven. In 2017 zijn er enkele bijeenkomsten gehouden om te komen tot een verbeterde inrichting. Het budget van € 65.413,- dient overgeheveld te worden naar 2018 en kan dan in relatie met de komende centrum ontwikkeling worden ingezet.

65.413

Programma 9 Milieu en duurzaamheid

12

Beleidsnota Duurzaamheid
In 2017 is een aantal projecten doorgeschoven naar 2018 zoals:
- de financiering van de GreenDeal Ekkersrijt. De totale kosten waren geraamd op circa € 10.000,- per jaar. In 2018 wordt € 30.000,- betaald voor het uitvoeren van de duurzaamheidsscans bij 40 bedrijven. Dit bedrag wordt voor 50 % betaald door de BOM. Voorstel € 5.000,- doorschuiven naar 2018 (GreenDeal Ekkersrijt).
- onderzoek gemeentelijke vastgoed was geraamd in 2017 op € 10.000,- Opdrachtverlening vindt plaats 1e kwartaal 2018. De totale kosten zijn ruim
€ 30.000,- waarbij € 15.000,- wordt betaald vanuit duurzaamheidsbudget. Overige kosten worden betaald uit het meerjaren-onderhoudsprogramma. Voorstel is om
€ 13.964,- door te schuiven naar 2018 (verduurzamen vastgoed / klimaatneutraal 2020).

18.964

Programma 10 Ruimtelijke inrichting

13

Implementatie Dommelvisie
De Dommelvisie (Verslingerd aan de Dommel) is integraal opgenomen in de Structuurvisie en het toeristisch-recreatief beleid. Daarmee is financiering vanuit dit beleid niet meer nodig en kan komen te vervallen.

6.085

14

Digitalisering cultuurhistorisch beleidsplan
De werkzaamheden van het cultuurhistorisch beleidsplan worden naar verwachting pas in 2018 afgerond. Op basis van dit beleidsplan kan daarna de digitale vormgeving (planregels en verbeelding in een bestemmingsplan cultureel erfgoed) plaats vinden. Voorstel is om het budget door te schuiven naar 2018.

2.242

15

Planschadevergoedingen Niet-A50
In verband met nog te verwachte lopende zaken restant budget meenemen naar 2018.

17.780

Programma 11 Economie

16

Werkbudget programma Masterplan Ekkersrijt
Niet alle voorziene kosten in dit kader zijn in 2017 aan de orde gekomen. Deze werkzaamheden zijn wel uitgevoerd, maar facturering vindt pas in 2018 plaats

4.730

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen:

17

Zaakgericht werken
In 2017 zijn er budgetten geraamd om de opleidingen en trainingen uit te voeren vanwege het project zaakgericht werken. In 2018 wordt er concreet gestart met zaakgericht werken. In het opleidingsplan 2017 was € 20.000,- opgenomen voor ZGW. Eerder zijn specifieke bedragen voor ZGW, € 40.000,- en € 50.000,-, opgenomen, maakt samen voor ZGW, € 110.000,-. Naast de specifieke opleidingen ZGW, zijn er in 2018 ook extra middelen nodig voor de ondersteuning van het cultuurtraject e.d.. De inschatting is dat dit € 15.000,- zal kosten. Het is wenselijk dat er in 2018 beschikt kan worden over het bedrag van € 125.000,-.

90.000

18

Organisatieontwikkeling/kwaliteitsontwikkeling (opleidingen)
Er is een bedrag van € 30.000,- gereserveerd als gevolg voor o.a. uitkomsten Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) en uitkomsten evaluatie Dienst Dommelvallei. De uitkomsten uit het MTO zijn nog niet allemaal afgerond. In 2018 komt een vervolg. Daarnaast zal er ook een traject van kwaliteitsontwikkeling van start gaan. Het is daarom wenselijk dat er hiervoor in 2018 een bedrag van € 50.000,- beschikbaar is.

25.706

19

Uitvoeringsplan verkeer
In vervolg op de vaststelling van de visies Masterplan Ekkersrijt en Visie Science Park (de laatste eind 2017), zijn in 2018 diverse verkeer gerelateerde uitwerkingen voorzien:

  • Parkeervisie € 25.000,-
  • Verkeerscirculatie Meubelboulevard € 25.000,-
  • Reservering uitvoering herinrichting Meubelboulevard € 56.500,-

Kosten voor herinrichting zijn zeer waarschijnlijk hoger; dekking komt voort uit reserve "Infrastructurele werken Ekkersrijt". Deze reserve wordt ook gebruikt voor herinrichting Eindhovenseweg en is naar verwachting niet toereikend om beide projecten te financieren.

106.500

20

Vervanging plafond gemeentehuis
In december 2016 zijn er niet uitstelbare herstelwerkzaamheden verricht aan het hoofdgebouw.

3.500

Overzicht van investeringen en projecten

Programma 4 Verkeer en vervoer

21

Mobiliteitsvisie
Project 4.15.12: De kosten komen ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte.

121.000

Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur

22

Groot onderhoud Sporthal de Landing
Project 5.16.03: De kosten komen ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen. In 2017 is de totale technische W-installatie werkend gemaakt conform het oorspronkelijke ontwerp. Nu wordt de W-installatie gedurende een winter en een zomer gemonitord, zodat we kunnen beoordelen of het oorspronkelijke ontwerp voldoet aan de praktijkeisen. Er kunnen dus nog aanpassingen noodzakelijk zijn. Voorstel restant budget overhevelen naar 2018.

55.593

Programma 8 Zorg en welzijn

23

Groot onderhoud Braecklant-Gentiaan
Project 5.16.06: De kosten komen ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen. Er is discussie rondom het uit te voeren onderhoud.

15.160

Programma 10 Ruimtelijke inrichting

24

Actualisatie bestemmingsplan bebouwde kommen
Project 41101.33: Actualisatie is een meerjarig project. De kosten komen ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte.

14.337

25

Actualisatie bestemmingsplan buitengebied
Project 41101.34: Actualisatie is een meerjarig project. De kosten komen ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte.

2.689

26

Voorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein
Project 4.15.09: Uitvoeringsprogramma is vastgesteld. Uitvoering start in 2018. De kosten komen ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte.

51.556

27

Omgevingswet
Project 4.16.01: In 2017 is gestart met het implementatie proces. Dit is en september 2017 tijdelijk on hold gezet. In 2018 vindt een herstart plaats. De kosten komen ten laste van de reserve projectmatig werken en de reserve vrije bestedingsruimte.

136.198

28

MFA kerkplein Son
Project 4.16.02: Budget wordt gebruikt voor de voorbereiding van de ontwikkeling en realisatie van het MFA en andere centrum gerelateerde ontwikkelingen in de meest brede zin (bijvoorbeeld parkeren i.r.t. bestemmingsplan, activiteiten vleermuizen, begeleiding nieuwbouw kerk, contractvorming enz.). Voor zover van toepassing, zijn kosten die thuis horen in de Grex centrum Son verplaatst naar dit complex. Het resterende budget dient gehandhaafd te blijven tot het moment dat er een bouwkrediet wordt aangevraagd of eerder, totdat duidelijk is via welk proces het dorpshuis weer verder wordt opgepakt. Ook eventuele extra kosten in verband met eerdere ontwerpen MFA moeten hieruit gedekt worden.
De kosten komen ten laste van de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel.

171.003

29

Consultatie MFA
Project 4.17.01: De consultatie door KantarPublic is in 2017 opgestart en afgerond. Alleen de externe onderzoekskosten zijn ten laste van het krediet gebracht. Begeleiding en communicatie zijn in het voorbereidingskrediet MFA centrum Son meegenomen. De kosten komen ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte.

30.820

Bedrijfsvoering

30

Groot onderhoud combigebouw
Project 5.16.01: De kosten komen ten laste van de voorziening groot onderhoud. Niet al het schilderwerk is uitgevoerd. Restant schilderwerk € 6.500,- doorzetten naar 2018.

6.500

Totaal

1.280.734