Portefeuillehouder(s) Eef van Turnhout (centrumvisie, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting), Kees Vortman (Breugel bruist en gemeentelijke vastgoed) en Tom van den Nieuwenhuijzen (grondzaken en grondbeleid en landbouw)

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 11.814 26,18 %
Lasten € 14.029 28,71 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota’s

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Toekomstvisie voor Son en Breugel

N.v.t.

21 juni 2012

N.v.t.

Structuurvisie voor Son en Breugel

2014 / 2030

6 februari 2014

N.v.t.

Woonvisie voor Son en Breugel

N.v.t.

20 december 2012

N.v.t.

Cultuurhistorisch beleidsplan Son en Breugel (zie programma 5)

N.v.t.

N.v.t.

2018

Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016/2020 – 2030

N.v.t.

16 juni 2016

N.v.t.

Centrumvisie Son

N.v.t.

21 juni 2012

N.v.t.

Kaders centrum Son

2015 - heden

november 2015

nvt

Centrumvisie Breugel en uitvoeringsprogramma

N.v.t.

21 juni 2012 resp. 29 augustus 2013

N.v.t.

Uitvoeringsprogramma Breugel Bruist

2017-2022

december 2017

Nota Grondbeleid

2017-2020

22 december 2016

2020

Implementatieplan Omgevingswet Son en Breugel

2016 - 2019/2022

N.v.t.

n.v.t.

Urgentieverordening gemeente Son en Breugel 2016

n.v.t.

17 december 2015

n.v.t.

Bouwverordening

n.v.t.

30 september 2010

n.b.

Welstandsnota (Ruimtelijk kwaliteitsbeleid)

n.v.t.

22 december 2011

2018

Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven

2018 - 2025

21 december 2017

N.v.t.