In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht van baten en lasten. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op:

  • vennootschapsbelasting;
  • de begrotingsrechtmatigheid;
  • een analyse van de verschillen tussen de raming en realisatie;
  • overzicht onvoorzien;
  • overzicht van de incidentele baten en lasten;
  • overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
  • wet normering topfunctionarissen.

De cijfers in de analyse van het overzicht van baten en lasten (3.7.3) sluiten niet aan met het Overzicht van baten en lasten (3.5). Dit komt doordat in laatstgenoemd overzicht de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead, vennootschapsbelasting en mutaties reserves apart in beeld moeten worden gebracht. Deze onderdelen zijn wel in de programma's opgenomen en daarom in de analyse meegenomen.