Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Programma's:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Bestuurlijke zaken

0

1.346

-1.346

48

1.447

-1.399

80

1.257

-1.177

2. Publieke dienstverlening

194

642

-448

265

701

-436

350

706

-356

3. Veiligheid en handhaving

12

1.163

-1.151

12

1.125

-1.113

15

1.140

-1.124

4. Verkeer en vervoer

55

1.360

-1.305

179

1.629

-1.450

138

1.324

-1.185

5. Onderwijs, sport en cultuur

385

2.715

-2.330

385

3.157

-2.773

368

3.013

-2.645

6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

10

1.172

-1.162

39

1.349

-1.310

105

1.219

-1.114

7. Sociale Zaken

2.814

5.165

-2.351

2.881

5.292

-2.412

2.990

4.935

-1.944

8. Zorg en welzijn

720

7.509

-6.788

478

7.506

-7.028

760

7.698

-6.938

9. Milieu en Duurzaamheid

2.733

2.304

429

2.700

2.330

371

2.861

2.462

399

10. Ruimtelijke inrichting

5.745

5.747

-2

13.097

14.029

-932

11.814

9.168

2.646

11. Economie

74

222

-147

1.171

1.430

-259

78

654

-575

Totaal programma's

12.742

29.344

-16.603

21.256

39.997

-18.741

19.560

33.576

-14.016

Algemene dekkingsmiddelen:

Algemene uitkering

16.501

0

16.501

16.844

0

16.844

16.681

-7

16.688

Dividenden

31

1

30

49

1

48

49

1

48

Lokale heffingen

3.642

127

3.515

3.498

127

3.371

3.503

122

3.381

Overige algemene dekkingsmiddelen

308

666

-357

308

508

-200

0

0

0

Treasury

579

122

457

579

122

457

649

166

483

Totaal algemene dekkingsmiddelen

21.061

916

20.145

21.279

758

20.520

20.882

282

20.600

Onvoorzien, overhead en Vpb:

Onvoorzien

0

80

-80

0

57

-57

0

-2

2

Overhead

28

5.095

-5.067

38

5.539

-5.501

95

5.080

-4.986

Vennootschapsbelasting

0

617

-617

0

236

-236

0

428

-428

Totaal onvoorzien, overhead en Vpb

28

5.792

-5.764

38

5.831

-5.793

95

5.506

-5.412

Totaal saldo van baten en lasten

33.831

36.052

-2.222

42.572

46.587

-4.014

40.551

39.379

1.172

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:

Mutaties reserves programma 12

2.222

0

2.222

6.286

2.260

4.025

4.569

2.145

2.424

Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2.222

0

2.222

6.286

2.260

4.025

4.569

2.145

2.424

Het geraamde versus gerealiseerde resultaat

36.052

36.052

0

48.858

48.847

11

45.119

41.524

3.596

De verschillen op programmaniveau worden veroorzaakt doordat in het overzicht van baten en lasten de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in reserves niet worden meegenomen (deze bedragen zijn uit de programma’s gehaald en staan eronder afzonderlijk gepresenteerd).
In de tabel van onderdeel 3.5.2 zijn de bedragen wel opgenomen inclusief de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in reserves.