Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. Dit houdt in dat vanaf het boekjaar 2016 een fiscale aangifte moet worden ingediend. Voor 1 mei 2017 is de voorlopige aangifte gedaan en voor de definitieve aanslag is uitstel aangevraagd. Voor de aanslag 2017 is hetzelfde proces gevolgd als voor 2017. De voorlopige aanslag is opgelegd door de belastingdienst en is gebaseerd op de aanslag 2016 en beide aanslagen zijn verwerkt in de jaarstukken 2017. De aanslag 2016 bedraagt € 310.286,-. De aanslag 2017 bedraagt € 117.641,-

De belastingdienst heeft op de onderdelen waarvoor Vpb-plicht aan de orde is nog geen uitspraak gedaan over de uitgangspunten voor de aangifte. Dit betreft voor onze gemeente voornamelijk het onderdeel grondexploitaties. Op basis van de nu bekende uitgangspunten is de voorlopige aangifte gedaan. Deze wordt besproken met de belastingdienst. De conclusies/aanbevelingen van de belastingdienst worden in de definitieve aangifte verwerkt. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico's en onzekerheden meegenomen.