Overeenkomsten
Op grond van artikel 53 BBV dienen in de toelichting bij de balans opgenomen te worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten.

Veel overeenkomsten die de Gemeente Son en Breugel heeft afgesloten zijn kortlopend van aard, maximaal één jaar. Wel kennen de meeste overeenkomsten een clausule, inhoudende dat als niet uiterlijk voor een bepaalde datum – bijvoorbeeld twee maanden voor het einde van het jaar – de overeenkomst wordt opgezegd deze automatisch doorloopt.

Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om – naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn – ook nog aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen heeft aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

Aard

% lening-bedrag

Oorspron-kelijk bedrag

Restant 1-1-2017

Restant 31-12-2017

Betalingen gedurende 2017

Indirecte garantstellingen

Vaste geldlening U/G

Woonstichting 'thuis

50%

25.964

23.930

23.703

227

Totaal indirecte garantstellingen

25.964

23.930

23.703

227

De specificatie van de niet in de balans opgenomen verplichtingen is als volgt:

Omschrijving

Verbonden t/m

Bedrag op Jaarbasis

Afval inzameling

2018

314

Afval verwerking

2018

2.704

1

Onderhoud asfaltverhardingen

2018

150

Deeltaxi CVV

2018

156

Onderhoud trapliften

2018

130

1

Hulpmiddelen Wmo

2019

834

2

Terugkoop brandweerkazerne

2022

939

1

Onderhoud pompen, gemalen en randvoorzieningen (Pleuger)

2018

26

Leerlingenvervoer

2017

206

3

Groot elementenverhardingen

2018

200

Wmo ondersteuning bij het huishouden

2019

200

Onderhoud bermen en watergangen

2018

152

4

Notubiz, raadsverslagen

2019

28

4

Gladheidsbestrijding

2017

33

4

Essent

2017

29

4

Groene Energie electriciteit

2019

154

4

Maaien gazons en sportvelden

2018

54

4

Veiligheidsregio Zuidoostbrabant (GR)

Metropoolregio Eindhoven (GR)

GGD (GR)

Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (GR)

Dienst Dommelvallei (GR)

WSD (GR)

1 Totaalbedrag
2 Betreft totaalbedrag voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Waalre, Nuenen en Son en Breugel. Voor onze gemeente worden alleen de daadwerkelijke kosten (o.b.v. afname) in rekening gebracht.
3 Bedrag per jaar is afhankelijk van afgenomen hoeveelheden. Bij leerlingenvervoer is dit bijv. afhankelijk van het aantal leerlingen per jaar.
4 Bedrag gebaseerd op bestedingen in 2017.

Ambulante jeugdzorg en begeleiding
M.b.t. Ambulante jeugdzorg en begeleiding hebben we gekozen voor bestuurlijk aanbesteden in Dommelvallei+. Dit betekent dat we per 1-1-2015 contracten hebben afgesloten met elke aanbieder die voldoet aan de eisen en aan ons zou willen leveren (contracten liggen bij bizob). Ook na 2015 kunnen nieuwe partijen zich melden onder dezelfde voorwaarden. Iedereen die een contract heeft (basis - en deelovereenkomst heeft getekend) mag leveren. De cliënt bepaalt in samenspraak met het CMD welke aanbieder het wordt. We hebben prijsafspraken, maar geen volume afspraken met aanbieders. De beschikking aan de cliënt is in feite de claim op ons budget en niet het contract met de aanbieder.

Vanaf 2016 heeft de Dommelvallei+ ook m.b.t. verblijf en dagbesteding (Jeugd) contracten afgesloten met aanbieders. Dit liep voor 2015 via een DVO met Eindhoven als centrumgemeente.
In 2017 is gestart met het opstellen van nieuwe PDC/objectieve tarieven met drie inkooporganisaties Eindhoven, Peel, Dommelvallei voor Jeugd (alle producten) en Wmo (begeleiding, dagbesteding, logeren).

M.b.t. verblijf en de zwaardere jeugdzorg hebben wij een Dienstverleningsovereenkomst met Eindhoven. Deels op basis van afname en deels op basis van een bepaald minimum bedrag.

Eigen bijdrage op grond van de WMO
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijv. (spaar)verlofaanspraken. Met ingang van 2017 is het individueel keuzebudget ingevoerd en is er geen sprake meer van overlopende rechten op vakantiegeld. De rechten voor het nog niet betaalde vakantiegeld 2016 is wel als verplichting opgenomen in 2016.

Niet uit de balans blijkende bezittingen
Bij de liquidatie GR Ekkersrijt per 1 januari 2013 zijn de gronden “Ekkersrijt Oost” om niet overgedragen aan de gemeente Eindhoven en Son en Breugel, dit betreft voor de gemeente Son en Breugel 42.000 m² welke niet op de balans zijn opgenomen.